컨텐츠 바로가기

Let s make an affectionate society through multicultural family webpage.

Gia đình đa văn hoá là gì

HOME > Giới thiệu về giáo dục đa văn hoá

 • print

Gia đình đa văn hoá là gì

Là tên gọi của những gia đình được cấu thành bởi những người có bối cảnh dân tộc.văn hoá khác với Hàn Quốc (gia đình kết hôn quốc tế, gia đình người lao động di cư).

Con cái của gia đình kết hôn quốc tế

国内出生子女

 • Con được sinh bởi người Hàn Quốc và người vợ/chồng mà họ kết hôn (Dưới đây gọi là người di cư do kết hôn)
 • Theo mục 1 điều 2 Luật quốc tịch thì được coi là sinh tại Hàn Quốc và đồng thời trở thành công dân Hàn Quốc nên được bảo lãnh quyền giáo dục theo điều 31 của Hiến pháp

从其它国家到韩国子女

 • Con cái được dẫn từ nước mẹ đẻ sang sau khi người di cư do kết hôn tái hôn với người Hàn Quốc, là con của gia đình kết hôn quốc tế nhưng đang lớn lên tại nước bản địa của bố mẹ người nước ngoài và đến tuổi thanh thiếu niên thì nhập cảnh vào Hàn Quốc.
 • Khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, có thể chuyển đổi sang quốc tịch Hàn Quốc từ quốc tịch nước ngoài hoặc theo chế độ nhập quốc tịch đặc biệt
 • Phần lớn là người Trung Quốc.tộc Chosun (Khoảng từ 90% trở lên)
 • Rất nhiều trường hợp nhập cảnh ở độ tuổi tương đối cao từ giữa.nửa cuối độ tuổi 10~20 (Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông)
Con cái gia đình người nước ngoài
 • Con cái sinh ra bởi những người nước ngoài
 • Có quyền giáo dục tương đẳng với trẻ em Hàn Quốc theo khoản 2, điều 6 của Hiến pháp và "Công ước LHQ về Quyền trẻ em" (1991, phê chuẩn)
 • Trường hợp là con cái của người nước ngoài chưa đăng kí thì có thể nhập học vào các trường tiểu học.trung học chỉ cần bằng cách xác nhận cư trú theo điều 19 và điều 75 Lệnh thi hành của Luật giáo dục tiểu học.trung học gay cả khi thứ hai của trẻ ‧ Trung Đạo Luật Giáo Dục và Điều 19 của Nghị định cư trú xác nhận theo quy định tại Điều 75 giây ‧ trung học có thể được

Các dự án chủ yếu của “Gia đình đa văn hoá” thuộc Sở giáo dục thành phố Kwangju

 • Thiết lập mạng lưới dự án hỗ trợ gia đình đa văn hoá
 • Điều hành trường học nghiên cứu hỗ trợ giáo dục gia đình đa văn hoá
 • Điều hành hội nghiên cứu giáo dục giáo khoa nhằm hỗ trợ giáo dục đa văn hoá
 • Điều hành trang chủ về gia đình đa văn hoá
 • Chỉ đạo liên quan đến sách giáo khoa đa văn hoá, hoạt động tuỳ chọn, hoạt động đặc biệt
 • Tăng cường giáo dục tìm hiểu về đa văn hoá
 • Tăng cường nghiên cứu cho giáo viên và mở rộng cơ hội tham gia cho các học sinh bình thường