컨텐츠 바로가기

Let s make an affectionate society through multicultural family webpage.

Phương hướng giáo dục cho học sinh đa văn hoá

HOME > Giới thiệu về giáo dục đa văn hoá

  • print

Tầm nhìn:Nuôi dưỡng những nhân tài toàn cầu sáng tạo và hiểu biết đa dạng

Mục tiêu	:Đào tạo thông qua trường học thân thiện đa văn hoá và không bỏ sót bất cứ học sinh nào

Chiến lược thúc đẩy và các vấn đề : 1Thiết thực hoá việc giáo dục cho học sinh đa văn hoá và hỗ trợ tìm kiếm nhân tài
 
- Dạy tiếng Hàn Quốc và giáo dục cơ bản
- Hỗ trợ về văn hoá Hàn Quốc và thích ứng với trường học
- Kích thích giáo dục song ngữ
- Tăng cường giáo dục về hướng nghiệp.hướng học

2. Thân thiện đa văn hoá

- Hỗ trợ mở rộng trường học tiên phong toàn cầu
- Hỗ trợ giáo viên dự bị và giáo viên bản địa
- Tăng cường giáo dục phụ huynh gia đình đa văn hoá
- Tăng cường giáo dục tìm hiểu lẫn nhau giữa các học sinh bình thường

Dịch vụ một cửa để nhận được giáo dục từ trường công

Hạ tầng:Tăng cường hợp tác xã hội toàn diện nhằm giáo dục cho học sinh đa văn hoá