컨텐츠 바로가기

Let s make an affectionate society through multicultural family webpage.

Các cơ quan đoàn thể hỗ trợ

HOME > Giới thiệu về giáo dục đa văn hoá

 • print

Quản trị

 • Phòng chính sách gia đình nữ thanh thiếu niên thành phố Kwangju (☎ 613-2282, 2284)
 • Phòng phúc lợi trẻ em nữ tại Seogu, thành phố Kwangju (☎ 360-7153)
 • Phòng phúc lợi trẻ em nữ tại Namgu, thành phố Kwangju (☎ 650-7253)
 • Phòng phúc lợi trẻ em nữ tại Bukgu, thành phố Kwangju (☎ 342-1342)
 • Phòng phúc lợi trẻ em nữ tại Kwangsan-gu, thành phố Kwangju (☎ 940-8004)

Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Seogu, Kwangju (18, Sangmudae-ro 1224, Seogu, ☎ 369-0073)
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Namgu, Kwangju (155 Gunbun-ro, Namgu, ☎ 351-9337)
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Bukgu, Kwangju (170 Seoamdae-ro, Bukgu, ☎ 363-2963)
 • Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Kwangsan-gu, Kwangju
  (57-41 Kwangsan-ro, Kwangsan-gu, ☎ 954-8004)
 • Trung tâm hỗ trợ sức khỏe và gia đình đa văn hóa Donggu, Kwangju
  (14, Nammun-ro 693, Donggu, ☎ 234-5790)

多元文化家族支援民间机关及团体

 • Tổ chức) Gia đình đa văn hoá Cầu Vồng ☎ 224-8279
 • Tổ chức) Hội tình yêu đối với gia đình đa văn hoá ☎ 528-2131
 • Tổ chức) Hội phúc lợi gia đình đa văn hoá ☎ 528-4279
 • Tổ chức) Dahari ☎ 224-5020
 • Tổ chức) Làng trái đất Kwangju ☎ 234-1232
 • Tổ chức) Cây hi vọng ☎ 070-7899-8482
 • Tổ chức) Hoà hợp ☎ 676-8877
 • Tổ chức) Hanul ☎ 236-3536
 • Tổ chức) Grooterki ☎ 651-6681
 • Tổ chức) Hội đồng mạng lưới hỗ trợ đa văn hoá ở Kwangju ☎ 070-7516-6683
 • Tổ chức) Trung tâm phúc lợi gia đình đa văn hoá Mặt Trời Mọc ☎ 222-4446
 • Tổ chức) Trung tâm hỗ trợ phụ nữ di cư tại Kwangju ☎ 959-6748
 • Tổ chức) Deoburo sup ☎ 383-7466
 • Tổ chức) Đoàn hỗ trợ đặc biệt về sự kết hợp giữa dân.công quyền dành cho gia đình đa văn hoá
  ☎ 263-2252
 • Tổ chức) Cây đẹp nhất trên đời ☎ 070-8807-8216
 • Tổ chức) Đa văn hoá nhiều quốc gia ☎ 512-3114