컨텐츠 바로가기

Let s make an affectionate society through multicultural family webpage.

Giới thiệu về Hội nghiên cứu

HOME > Hội nghiên cứu đa văn hoá

  • print

Mục đích dự án

Tổ chức TFT nhằm thiết lập hạ tầng cơ sở về hỗ trợ giáo đục “gia đình đa văn hóa” và đảm nhiệm toàn bộ công tác nghiên cứu, quảng bá, xúc tiến dự án về chính sách hỗ trợ giáo dục “gia đình đa văn hóa”

Nội dung hoạt động chủ yếu

  • Điều hành trang chủ về gia đình đa văn hóa
  • Tổ chức hội thảo và workshop về giáo dục đa văn hóa
  • Điều hành chương trình hỗ trợ giáo dục (lớp học tiếng Hàn, lớp học thông tin hóa, lớp học trải nghiệm văn hóa, v.v…)
  • Phát triển sách giáo khoa và các loại sách về hoạt động tùy chọn để bắt kịp thời đại đa văn hóa
  • Tham gia hoạt động nghiên cứu liên quan đến đa văn hóa